Český lukostřelecký svaz

Český lukostřelecký svaz

Zpráva z 51. kongresu World Archery

 

Společně s panem předsedou Ing. Zdeňkem Horáčkem jsme měli tu čest zastupovat Český lukostřelecký svaz na 51. kongresu World Archery, který se konal ve dnech 24. a 25. července 2015 v Kodani. Jako je zde již pravidlem, probíhá jednání na velmi vysoké, důstojné, společenské úrovni, je to lukostřelecký svátek. Kongresu se zúčastnili delegáti ze 100 členských zemí (z celkového počtu asi 153 členů WA).

Před samotným jednáním již po dobu asi 3 měsíců přichází národním asociacím materiály, které jsou pro širokou veřejnost dostupné na webu World Archery www.worldarchery.org  v části kongres Copenhagen 2015. V průběhu jednání jsou tyto materiály citovány v minimálním rozsahu, zpravidla pouze v části týkající se voleb a Motions – tj. návrhů podaných národními asociacemi k projednání. Je mylné se domnívat, že prioritou práce WA je péče o pravidla, organizování závodů MS, OH a oblast školení trenérů, rozhodčích atd.. Prioritou práce WA je naplňování strategie WORLD ARCHERY PLAN, co to tedy je?

WORLD ARCHERY PLAN je projekt změny a obnovy Lukostřelby. Název projektu je „The Connection“ (spojení). Cílem projektu je uznání Lukostřelby jako jednoho z důležitých Olympijských sportů na OH a dosažení takové pozice, aby Lukostřelba nebyla mezi sporty, jimž hrozí vyřazení z programu OH.

WORLD ARCHERY PLAN je strategií, která má kořeny ve víře, že prominentní pozice na OH vytvoří silnější platformu pro rozvoj sportu na všech úrovních.

Projekt vznikl v roce 2007 a první fáze probíhala v období do OH v Londýně v roce 2012. Bylo utvořeno 24 pracovních komisí, na 4 stupních řízení a kontroly, které řešily problematiku hlavních programových cílů:

Target 2007 : Identity (cíl roku 2007 – oblast identifikace)

Cílem bylo sjednocení a zjednodušení identifikace mezinárodní Lukostřelby. Došlo k vytvoření nové „obchodní značky“ WORLD ARCHERY včetně jednotného loga.  Dále došlo k přejmenování kontinentálních asociací – v našem případě WORLD ARCHERY EUROPE. Lepší identifikace usnadňuje v globálním měřítku spolupráci s médii a potenciálními sponzory.

Target 2008 : Events (cíl roku 2008 – oblast soutěží)

Cílem bylo zatraktivnění soutěží pro širokou diváckou veřejnost (použitý výraz :  Showcase for Archery). Hlavní platforma je World Cup. Došlo ke změně pravidel zavedením Set systému. WA postupně zřídila Event management  (specializovaný tým k řízení a uspořádání závodů). Závody se rozdělily na dvě úrovně – méně atraktivní část kvalifikace a dílčích eliminací a vysoce atraktivní finálovou část konanou ve velmi atraktivních lokalitách v centru měst před plnými tribunami diváků a kamerami TV.

Target 2009 : Promotion (cíl roku 2009 – oblast propagace)

Tato oblast byla zřejmě největší výzvou programových cílů. Došlo k radikální změně prezentace Lukostřelby prostřednictvím webu WA, sociálních sítí, v médiích a postupným vybudování vlastního týmu TV.  Jako příklad bych chtěl uvést úžasnou kvalitu TV přenosů z MS v Kodani:

https://www.youtube.com/watch?v=qzuq9T9lZiE

https://www.youtube.com/watch?v=PlwY7nXvRjM

Obrovský nárůst návštěvnosti webu a sociálních sítí je dokladován v přiloženém dokumentu Report secretary general – zprávy generálního sekretáře Toma Dielena.

Target 2010 : Partnerships (cíl roku 2010 – oblast partnerství)

Ačkoliv v roce 2007 si World Archery Plan dal za cíl výrazně navýšit příjmy od sponzorů v důsledku zatraktivnění sportu a nové obchodní značky tak, aby Lukostřelba nebyla závislá na zdroji Olympic revenues (olympijského přerozdělení zisku) a k tomuto podstatnému navýšení příjmů od sponzorů i došlo, úkol nebyl dosažen, protože obrovský úspěch realizace World Archery Planu přinesl i podstatně lepší hodnocení sportu mezi Olympijskými sporty. Došlo z přesunu z „koše D do koše C“. V reálu to znamenalo zvýšení příjmů z OH z cca 9 mil. CHF v roce 2008 na 13,8 mil. CHF v roce 2012 (plán na rok 2016 je 17,3 mil. CHF). Opět ve zprávě Toma Dielena se dočtete o nárůstu partnerů WA.

Target 2011 : Expansion (cíl roku 2011 – oblast rozvoje)

Plán na rok 2011 byl v dokončení struktury, organizačních a technických změn a vytvoření nástrojů pro WA tak, aby mohla v dalším období dále expandovat.

 

The Connection – spojení

Název nebyl zvolen náhodně. Proto, aby byl  projekt World Archery Plan plně funkční, je nutné, aby došlo ke spojení mezi interními partnery (WA, kontinentálními asociacemi a národními asociacemi – svazy) a externími partnery. Interní jednota posiluje WA pro spojení s externími partnery.

Velkým úspěchem je zařazení Presidenta WA pana Ugura Erdenera do výkonného výboru MOV (IOC). WA se těší velmi přátelským vztahům s  předsedou MOV panem Thomasem Bachem. K výborným vztahům nepochybně prospívá i výstavba World Archery Excellence Centra v Lausanne, v sídle MOV.

 

WORLD ARCHERY PLAN 2013 – 2017 (PHASE II)

Plán další expanze Světové Lukostřelby počítá s výrazným zapojením národních svazů do jeho plnění. Proto byly předmětem kongresu Workshopy zaměřené na oblast:

-        Přípravy Národního World Archery Plánu

-        Prezentace úspěšného plnění World Archery Plánu ve Velké Británii, Indii a Holandsku

-        Prezentace Lukostřelby v médiích a sociálních sítích

-        Prezentace asociace ATA – Archery Trade Association

Z pozice WA byl prezentován záměr vybudování 15 speciálních lukostřeleckých center na všech 5 kontinentech (obdoba World Archery Excellence Centra v Lausanne) s pomocí partnerů, které kromě vrcholného sportovního využití budou plnit roli i školících center.

Pro přípravu Národního World Archery plánu nám kladl Lars Pedersen na srdce, abychom se neutápěli v dílčích, jistě důležitých programových oblastech na podporu Lukostřelby napříč všemi oblastmi, ale abychom udělali rázný řez a šli pouze za jasnou prioritou zviditelnění Lukostřelby tak, aby i v národních podmínkách patřila mezi významné Olympijské sporty (dle vzoru World Archery Plan). Strategie funguje a s posílením této pozice se zlepší podmínky i pro další programové oblasti.

Jako příklad úspěchu Národního WA Plánu byla prezentace soutěže ve Velké Británii. Systém Národního Poháru o 6 kolech, kde boduje nejlepších 32 lukostřelců, z nichž potom nejlepší postupují do Národního Finále na atraktivním místě v centru města – jako obdoba závodu Světového Poháru WA nebo Mistrovství Světa. Projekt je marketingově úspěšný.  Přitáhl sponzory, kteří soutěž financují i s odměnami pro vítěze. Členská základna lukostřelců se rozvíjí.

Ve workshopu řízeném Chrisem Wellsem byla prezentována novinářská práce a vývoj, který se v této oblasti Komunikace ve WA odehrál. Zajímavé zkušenosti jsme čerpali od kolegyně z USA.

Zajímavá prezentace byla ze strany ATA - asociace, která sdružuje výrobce a distributory lukostřeleckého vybavení spolu s dalšími členy (i WA). V týmu doprovázeném panem Eastonem vystoupilo několik přednášejících, kteří hovořili o zkušenostech podpory rozvoje Lukostřelby v USA, jež je i finančně podporována různými projekty ze strany výrobců a obchodníků. Jako příklad uvedli web http://www.archery360.com/ , který je určen široké veřejnosti zájemců o Lukostřelbu (zajímavé je, že většinou jde o dívky ve věku okolo 18 let).

 

Pokud jde o další průběh kongresu, pak podstatnou oblastí byly nyní doplňující volby do orgánů a komisí WA. Široká účast garantuje kandidáty se značnou podporou napříč zejména kontinentálních asociací. Do činnosti komisí ani do hospodaření WA kongres nijak nezasahuje.

Standardní součástí kongresu jsou prezentace OH a závodů Mistrovství Světa. Zástupce pořadatelského Rio de Janeira prezentoval postup prací na přípravě OH, došlo k prezentaci OH v Tokiu tradičním japonským způsobem. O určitých potížích se správným přihlašováním se k závodu MS v Paraarchery v Donauschingenu v SRN informovali zástupci pořadatelů. Některé země mají rozdílný výklad klasifikace závodníků.

 

 

Dne 6.8.2015

Zpracoval :       Ing. Jaroslav Páník,

Místopředseda ČLS

01.12.2016