Český lukostřelecký svaz

Trenéři

Zpráva ze semináře trenérů ČLS 2014

1. - 2. 11. 2014 Nymburk

 

První seminář v rámci dlouhodobého vzdělávání trenérů proběhl v prvním listopadovém víkendu ve sportovním centru Nymburk.

Seminář byl koncipován jako výchozí setkání trenérů, na které budou navazovat další semináře zaměřeny na jednotlivá témata v oblasti trenérství. Semináře se zúčastnilo 60 trenérů. 

 

Program

 

Sobota 1. 11.

       9:30 – 10:00          prezentace

       10:00 – 12:15        seminář 3h

 • Přivítání (Jan Šípek)
 • Psychologie ve sportu se zaměřením na lukostřelbu (PhDr. Jiří Šlédr)

 

       12:15 – 13:15        oběd

       13:15 – 19:00        seminář 6h

 • Psychologie ve sportu se zaměřením na lukostřelbu (PhDr. Jiří Šlédr)
 • Mosty 2014 – seminář unie profesionálních trenérů (Jan Šípek)
 • Sekvence výstřelu (Václav Bednář)
 • Antidoping (Mgr. Michal Polák)
 • Pauza – 30 min.
 • Dotazník k obecné problematice trenérů
 • Problematika lukostřeleckých průkazek (Ing. Zdeněk Horáček)
 • Diskuze

 

       19:00 – 20:00        večeře

 

Neděle 2. 11.

       8:00 – 9:00            snídaně

       9:00 – 12:30          seminář 4h

 • Kodex trenéra (Jan Šípek)
 • Fair-play (Jan Šípek)
 • Dlouhodobý koncept TMK ČLS (Jan Šípek)
 • Diskuze
 • Závěrečné hodnocení, rozloučení

 

       12:30 – 13:30        oběd

       13:30                     konec semináře

 

Zpráva

 

Psychologie sportu – PhDr. Jiří Šlédr

 

 • V prvním přednáškovém bloku hovořil PhDr. Jiří Šlédr o několika tématech vztahujících se ke sportovní psychologii. Práci sportovního psychologa a metody sportovní psychologie označil za prevenci samotného výkonu.
 • Dále uvedl, že mnoho problému ve výkonu se netýká psychiky ale senzomotoriky. Občas se také stává, že trenéři dostatečně nevysvětlí svým svěřencům daný sport ve smyslu, co, jak, kdy a kde mají dělat. Vysvětlení by mělo být takové, aby svěřenci informace dokázali pochopit, přijmuli je a dokázali je použít. Proto by měl trenér učit trénovat používání smyslů.
 • Ve své přednášce se také věnoval tématu osobnosti, kdy hovořil zejména o aktuálních psychických stavech, jež jsou:

Aktivace - „mám nebo nemám na to, teď něco udělat“

Emoce - dokázat je udržet na uzdě, ať už po nevydařeném tak i po vydařeném výkonu

Motivace - zejména výkonností motivace.

 • V oblasti koncentrace uvedl, že by se s koncentrací nemělo začít příliš brzy a také ji následně neprodlužovat. V přeneseném smyslu neřešit výkon moc brzy a také neřešit, co už bylo. Koncentrace by měla být pouze po dobu výstřelu. Jinak může docházet k vyčerpání psychických sil.
 • Zajímavým tématem byly „přestávky“. To znamená doba mezi výkonem, ať už je to v našich podmínkách doba mezi výstřely, mezi sadami, mezi tréninky atd. Je to doba, jejíž využití se může projevit na samotném výkonu. Například, když se střelci nepovede výstřel, jeho psychika jde dolů, může mít strach z dalšího výstřelu, z celkového výsledku atd. Tento aktuální psychický stav pak může ovlivnit další výstřel.

Doktor Šlédr metodu práce s přestávkami nazývá WC – HAWAII – LEV

 • Souhrn aspektů ovlivňující výkon je pak následující: např. zrakové, sluchové a kinestetické vnímání, dynamická a statická rovnováha, timing výstřelu, očekávání, rytmus, představivost, předvídání a v neposlední řadě aktuální psychický stav, psychická odolnost a podmínky soutěže.
 • Bylo doporučeno zaměřit se na rozvoj širokého spektra činností. V lukostřeleckém tréninku např. měnit cíl zásahu tzn. například střílet do červené, trefovat „hodiny“ (např. střílet do místa, kde na hodinách je 11hod.) apod. Dělat věci stejně totiž vede k otupování smyslů. Většinou se v tréninku věnujeme pouze biomechanice pohybu a nerozvíjíme smysly, což pak vede k tomu, že „nevíme, co vlastně děláme“.
 • Temperament byl dalším tématem.  Temperament změnit nemůžeme, ale můžeme jej nasměrovat. Důležité je tak respektovat jednotlivý typ temperamentu. Mezi základní typy temperamentu řadíme sangvinika, cholerika, melancholika, flegmatika a nevyhraněného. Dále existují propojení mezi některými typy. S každým typem by se pak mělo v rámci tréninku pracovat jiným způsobem.
 • Co se týče odstraňování chyb, trenér by měl svěřenci říci kudy na to a nepoukazovat pouze na chyby. Časté selhání je také důsledkem toho, že svěřenci nemají rozvinuté smysly, jedná se zejména o psychomotorické selhání. Psychomotorika je pak spojení toho, co máme uvnitř sebe s pohybem.
 • Závěr přednášky byl věnován Mentální pyramidě, což je souslednost operací, které sportovec musí učinit ještě před tím, než provede patřičný pohyb, úkon či sérii pohybů nutných pro reálný sportovní výkon. V lukostřelbě tuto pyramidu nazýváme sekvencí výstřelu.
 • Trenéři si pak prakticky vyzkoušeli vyjmenovat veškeré operace, které předchází výstřelu a sestavili jejich pořadí v rámci souslednosti. Cílem tohoto cvičení bylo ukázat, že výkon není pouze samotný výstřel. Ten je v této souvislosti až finále (vrchol pyramidy), kterému předchází další na sebe navazující činnosti, jejichž posloupnost a provedení může samotný výstřel ovlivnit v negativním i v pozitivním slova smyslu.

 

Bezpečnost, zákon o zbraních – Ing. Zdeněk Horáček

 

 • Další krátkou přednášku, na téma zákonu o zbraních a průkazkách lukostřelce, přednesl předseda svazu ing. Zdeněk Horáček. Hovořil o zákonech, kterým lukostřelba podléhá. V tomto smyslu průkazka lukostřelce vydaná ČLS supluje zbrojní pas ve smyslu přenášení a manipulování s lukem o napínací síle 34 a více liber pod dohledem osoby starší 18 let a na vyhrazených sportovištích.

 

Antidoping - Mgr. Michal Polák

 

 • Dalším bodem v programu byla přednáška Mgr.Poláka na téma dopingu. Pan Polák, člen Českého antidopingového výboru, hovořil o daných institucích, jak ADV ČR tak WADA (World antidoping agency), jejich významu a poslání. Ve své přednášce radil trenérům, na co si dát pozor, co by mohlo být pro jejich svěřence problémem, jak funguje terapeutistická výjimka atd.
 • Všichni zúčastnění také dostali materiály k nastudování. Zajímavostí byly některé případy z profesionálního sportovního světa. Své přednášky pak poskytl k rozeslání účastníkům semináře.

 

Mosty 2014 (konference trenérů) – Jan Šípek

 

 • Jan Šípek krátce pohovořil o konferenci trenérů, které se účastnil v dubnu 2014. Přednášejícími byli světový psycholog Bill Beswick a Ivan Lendl. Přednášející hovořili o potřebě spolupráce trenérů napříč sporty, vedoucí k zvýšení zájmu dětí o sport atd. Ivan Lendl pak hovořil o svých závodních zkušenostech světového tenisty, kdy v přípravě důraz kladl zejména na tréninkovou přípravu.

 

Sekvence výstřelu - Václav Bednář

 

 • Posledním bodem prvního dne byla přednáška Václava Bednáře na téma sekvence výstřelu. Václav předložil své poznatky z mezinárodních školení, kterých se zúčastnil v loňském a letošním roce. Nastínil sekvenci výstřelu v podání korejského trenéra Kisika Lee.

 

Fair play, kodex trenéra, dlouhodobá koncepce TMK – Jan Šípek

 

 • Druhý den semináře začal krátkým zhodnocením předešlého dne Jan Šípek. Debata se nejvíce zaobírala přednáškou doktora Šlédra.
 • Následovalo krátké povídání o pravidlech Fair play, které by měli trenéři přenášet nejen na své svěřence, ale měli by je praktikovat také mezi sebou.  Pravidla Fair play byla účastníkům semináře rozeslána emailem.
 • Předposledním bodem semináře byla otázka kodexu trenéra. Jan Šípek přednesl vzorovou formu tohoto dokument, načež vyvstala debata, zda tento dokument vůbec potřebujeme a pokud ano, jakou formu by měl mít a co by v něm mělo být zaneseno. Názory na toto téma se různili, a proto došlo na hlasování, kdy nepatrná většina hlasovala v tom duchu, že tento dokument zatím není potřeba.
 • V závěru Jan Šípek hovořil o dlouhodobé koncepci TMK, pořádání seminářů a kurzů trenérů a také o navázání spolupráce s trenéry v rámci různých úrovní práce TMK. Nastínil také otázku potřeby národní metodiky vedení lukostřelců.
 • V rámci semináře účastníci vyplnili dotazníky na téma hodnocení semináře, poptávky témat pro další semináře, spolupráce v rámci struktury TMK atd.

 

Za komisi TMK bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným trenérům a také přednášejícím. Celý víkend se nesl v příjemném přátelském duchu. Příští seminář je naplánován na podzim 2015, o jeho přesném termínu a programu budou trenéři včas informováni.

 

 

 

 

V Prostějově dne 21. 11. 2014

 

 

                                                                                     Hana Majarová

                                                                                      členka komise TMK ČLS

23.02.2017